Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκόπουλου Ωρωπού) στις 28 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
2. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού»
3. Έγκριση των συμβατικών τευχών της οριστικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού
4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και εκδίκαση της υποβληθείσας ένστασης κατά του εν λόγω πρακτικού για το έργο: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α’ Φάση»
5. Λήψη νέας απόφασης Οικ. Επιτροπής περί: Εκδίκασης ενστάσεων κατά του πρακτικού 1 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων για το Δημοτικό Φωτισμό».
6. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού»
7. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»
8. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για τον εκχιονισμό στη ΔΚ Αφιδνών
9. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ψήφιση πίστωσης για αμοιβές συμβασιούχων μίσθωσης έργου
10. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου
11. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την πληρωμή οφειλών του Δήμου προς προμηθευτές καυσίμων
12. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την πληρωμή οφειλών του Δήμου προς το Δημόσιο
13. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την πληρωμή οφειλών του Δήμου προς τη Νέα Οδό
14. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου
15. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
16. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων στη Νέα Οδό και την Αττική Οδό για τα απορριμματοφόρα του Δήμου
17. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών και την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
18. Ανάκληση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής υπ. αριθμ 361/2013, 362/2013, 363/2013 και 411/2013.
19. Έγκριση της με αρ. 11/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 10.1.2013 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών («ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» /Δήμου "Ωρωπού)
20. Έγκριση της με αρ. 12/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 9.1.2013 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Εξωραϊστικός Σύλλογος Διονύσου κλπ. κατά Δήμου Ωρωπού κλπ.)
21. Έγκριση της με αρ. 22/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 15.1.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παναγιωτοπούλου Μαρία/Δήμου Ωρωπού)
22. Έγκριση της με αρ. 23/2013 απόφασης Δημάρχου για αποδοχή γνωμοδότησης και ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 17.1.2013 ενώπιον της Β΄/Βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών.
23. Έγκριση της με αρ. 24/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης
δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 17.1.2013 ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Μπουντρονικόλας Νικόλαος/Δήμου Ωρωπού)
24. Έγκριση της με αρ. 36/2013 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση παράστασης
δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 25.1.2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
(Ζηνοβία Παπαδοπούλου κατά Δ. Ωρωπού)
25. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 5.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε./Δήμου Ωρωπού)
26. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη
δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/Δήμου Ωρωπού, ΑΚ782/2010)
27. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/Δήμου Ωρωπού, ΑΚ783/2010)
28. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/Δήμου Ωρωπού, ΑΚ784/2010)
29. Έγκριση της με αρ.9/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή παράστασης στη
δικάσιμο της 8-1-2013 (Κληρονόμου κατά Δήμου Ωρωπού)
30. Έγκριση της με αρ.7/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή παράστασης στη δικάσιμο της 9-1 2013 (Περούλιας κατά Δήμου Ωρωπού)
31. Έγκριση της με αρ.27/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 16-1-2013 στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Γαρμπής κατά Δ. Ωρωπού)
32. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 31-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Μυλωνά κατά τέως Δ. Ωρωπίων)
33. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 31-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Η Εθνική ΑΕΕΓΑ κατά τέως Δ. Ωρωπίων)
34. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 6-2-2013
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (Δήμος Ωρωπού κατά Παπαναγιώτου και Γιαννικάκη)
35. Έγκριση της απόφασης 37/2013 για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 25-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Βλάχος, Δανδίκα, Κατσίκη κλπ κατά Δ. Ωρωπού)
36. Έγκριση της με αρ. 13/2013 απόφασης Δημάρχου για παροχή νομικής προστασίας στον εργαζόμενο Δημήτριο Πέππα ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 10η-1-2013.
37. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΩ για το έτος 2013
38. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ΚΕΠΑ για το έτος 2013

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου