Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  18   Ιουνίου 2013  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού  πυρασφάλειας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας  έτους 2013 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ωρωπού.
2. Ορισμός δύο(2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή κατ΄εφαρμογή του ν.3584/2007, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4018/2011 άρθρο 11 παρ.2
3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2013 απόφασης το Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013»
4. Έγκριση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ κατόπιν της υπ΄αριθμ. 16/2013 απόφασης του Δ.Σ.
5. Έγκριση της υπ΄αριθμ.50/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος&Λειτουργίας Παιδικών& Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα «Έγκριση προϋποθέσεων  για την εγγραφή και διαγραφή νηπίων  στους Παιδικούς Σταθμούς του  ν.π.δ.δ.»
6. Έγκριση 2ου συγκριτικού πίνακα δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή Δημοτικών οχημάτων
7. Έγκριση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης και τοποθέτησης ορίων γηπέδου για το έργο "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
8. Έγκριση Οριστικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
9. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
10.Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα LIFE του έργου "Προστασία και Ανάδειξη υδροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου"
11.  Μετάθεση χρόνου παράδοσης για την «προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωρωπού»
12.Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 221/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού σε γήπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Ωρωπού στη θέση ΑΛΩΝΙΑ στο αριθμ. 96 κληροτεμάχιο του Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού
13.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού της πρώην κοινότητας Μαρκοπούλου»
14.  Έγκριση της μελέτης  : « ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ »
15.Έγκριση οριστικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού
16.Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
17.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012»
18.Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013
19. Έγκριση εκμίσθωσης  δημοτικού ακινήτου  στον Οικισμό Μήλεσι της Τοπικής Κοινότητας Μαλακάσας.
20.Έγκριση επιχορήγησης του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία Μ.Α.Κ.Ι.Π. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 118/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
21.  Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων στη θέση Ρίζες του Δήμου Ωρωπού»
22.Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συκαμίνου»
23.Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμου Φυλακών Ωρωπού»
24.Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων στο Δήμο Ωρωπού»


                                   Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


                                                            Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου