Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκάμινου στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00,  για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Διαμόρφωση πεζοδρόμου Φυλακών Ωρωπού»
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συκάμινου»
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: « Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των οβριών στο Δήμο Ωρωπού»
4. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων στη θέση Ρίζες του Δήμου Ωρωπού»
5. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργία Ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού»
6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού «Αποκομιδή- Μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, κάδων, κοινόχρηστων χώρων και οδών σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού».
7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού»
8. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
9. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
10. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου
11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
12. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
13. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και επισκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Συκάμινου
14. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικού
ταχογράφου
15. Έγκριση δικαστικής δαπάνης εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚ ΤΕΣΤ ΕΠΕ» κατόπιν αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας
16. Έγκριση αποζημίωσης κατόπιν απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας
17. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας της 10ης-6-2013 για την παραχώρηση απλής χρήσης του αιγιαλού.
18. Έγκριση της με αρ. 282/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Κολιμάτσης κατά Δήμου Ωρωπού)
19. Έγκριση της με αρ. 269/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Δοξανίδης κατά Δήμου Ωρωπού)
20. Έγκριση της με αρ. 281/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Ζώη κατά  Δήμου Ωρωπού)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου