Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  5 Αυγούστου 2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών οχημάτων»
2.Ονομασία του καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα
3.Δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) της εταιρείας Αφοί Κωνσταντινίδη Α.Β.Β.Ε. & Ν.Ε.Μ. στη θέση ΜΠΕΡΠΑΝΤΙ ή ΠΑΤΗΜΑ στον Αυλώνα Αττικής (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)
4.Συζήτηση - ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την εγκατάσταση  μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα  σε περιοχή του Δήμου Ωρωπού.
5. Έγκριση οριογραμμών ρεμάτων περιοχής πολεοδομικής μελέτης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού.
6.Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 του ΕΠΠΕΡΑΑ
7.Έγκριση της υπ΄αριθμ.13/2013 μελέτης με τίτλο « Καθαρισμός Περιαστικών Δασών και Διάνοιξη Αντιπυρικών Ζωνών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
8. Λήψη απόφασης για την 1η ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής.
9. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013
10.Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
11.Έγκριση της  Α΄ Φάσης  του Γ.Π.Σ. Καλάμου.
12.Έγκριση της μελέτης με τίτλοι κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του Δήμου Ωρωπού
13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2012»                           Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου