Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της "Μελέτης Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού
2. Επανέγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων)
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμό περιαστικών δασών & διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών»
4. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου
«Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των όμβριων στο Δήμο Ωρωπού» και κατακύρωση αποτελέσματος
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2012»
6. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του Δήμου Ωρωπού»
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
10. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την μεταβίβαση αδειών οχημάτων του Δήμου
11. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων για τα
απορριμματοφόρα και για οχήματα του Δήμου
12. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικού ταχογράφου
13. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού
14. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την για την πληρωμή διοδίων για τα απορριμματοφόρα και για οχήματα του Δήμου
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για αντικατάσταση φθαρμένων
16. Έγκριση δαπάνης διαταγής πληρωμής κατόπιν της υπ. αριθμ 1/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Γεώργιος Γιάγκος)

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου