Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 18 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικηγόρων.
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και αναπλήρωσή της.
3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της.
4. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά έξοδα και απαλλαγή υπολόγου.
5. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για έξοδα ταξινόμησης και απαλλαγή υπολόγου.
6. Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή των εξόδων για την απόκτηση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου για τα οχήματα του Δήμου
7. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση Δ. Παπουτσά μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Ωρωπού»
9. Έγκριση απόδοσης ποσού σε εργαζόμενους του δήμου έπειτα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
10. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες
11. Καταβολή αμοιβής από αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
12. Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αρ. 144/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα που αφορά καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης σε εργαζόμενη, αφού υπάρχει σχετική νομολογία από ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
13. Έγκριση της με αρ. 406 από 10-10-2011 απόφασης του Δημάρχου για ανάθεση της εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στη δικάσιμο της 12-10-2011 στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα στην υπόθεση Κων/νου Λιάκουρη κατά του Δήμου.
14. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-10-2011 για υποθέσεις του Δήμου ­Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου.
15. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας την 19-10-2011 που εκδικάζεται η αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Καλάμου, για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου για τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από τον Κάλαμο.
16. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 18-10-2011 για υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου.
17. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για έξοδα μεταβίβασης οχημάτων στο Δήμο Ωρωπού
18. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Άρειου Πάγου την 31-10-2011 για υποθέσεις της πρώην Κοινότητας Συκάμινου.
19. Έγκριση αποζημίωσης Πέτρου Γκίργκη και Δήμητρας Κόλλια λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης πέραν της οφειλόμενης εισφοράς σε γη στην ιδιοκτησία τους, στην πρώην Κοινότητα Νέων Παλατίων
20. Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων»
21. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»
22. Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης»
23. Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής εταιρείας ανάπτυξης»

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου