Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρωτόκολλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «Έργα αναβάθμισης & βελτίωσης του εξωτ. δικτύου ύδρευσης ,Δήμου Αυλώνα (Α φάση)»
2. Έγκριση πρακτικού για την επιλογή μελετητή με απευθείας ανάθεση μέσω
διαπραγμάτευσης της μελέτης με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός ,Δήμου Ωρωπού»
3. Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων και έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού της
μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου ,Δήμου Ωρωπού»
4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση ,Δημοτικού Φωτισμού
6.Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής για την μεταβίβαση άδειας απορριμματοφόρου
7. Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής για την μεταβίβαση αδειών οχημάτων
8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την μεταβίβαση αδειών οχημάτων
9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου για οχήματα του Δήμου
10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ,Δήμου και αναπλήρωσή της
11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία συντήρησης ελαστικών.
13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών
14. Λήψη απόφασης για την εισαγωγή τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
15. Εντολή για γνωμοδότηση επί ερωτήματος της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου