Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΙΣ 09:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωρωπού (Λεωφ.
Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 9.00πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω
θέματα:
1. Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού
2. Προέλεγχος λογαριασμού της διαχείρισης (απολογισμού) του
Οικονομικού έτους 2010 και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης
2010 (ισολογισμού 31-12-201) του Πρώην Δήμου Αυλώνα και
Σύνταξη Έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του
Ισολογισμού 31.12.2010 του Πρώην Δήμου Αυλώνα
3. Έγκριση δαπάνη, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση μελέτης
τοπογραφικής αποτύπωσης και τοποθέτηση ορίων γηπέδου για το
έργο: «Προστασία και ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές
Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου»
4. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες του
Δήμου
5. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Προέδρων
Τοπικών και Δημοτικών Συμβουλίων
6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη μεταβίβασης οχημάτων
του Δήμου
7. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή του ειδικού
συνδρομητικού προγράμματος διελεύσεων των απορριμματοφόρων
του Δήμου Ωρωπού
8. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση πιστοποιητικών
Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων του Δήμου
9. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τριμ.) την 29η-9-2011 για
υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Καλάμου.
10. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (26ο Μονομ.) την 26η-9-2011 για
υποθέσεις του Δήμου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Καλάμου.
11. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 29η-9-2011 για υποθέσεις του
Δήμου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου.
12. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος την 28η-9-2011 για υποθέσεις του Δήμου
Ωρωπού από τον πρώην Δήμο Καλάμου.
13. Ανάθεση υποθέσεων – εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστούν
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
14. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση
δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού»
15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία καθαρισμού
και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Ωρωπού με
μηχανολογικό εξοπλισμό
17. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση
όρων διακήρυξης για την «Συντήρησης αγροτικών και δασικών
δρόμων»
18. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης
για την προμήθεια ασφαλτομίγματος
19. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης
για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
20. Έγκριση πρακτικού για τη μίσθωση αγροτεμαχίου
21. Έγκριση απόδοσης ποσού σε εργαζόμενους του δήμου έπειτα από
τελεσίδικη δικαστική απόφαση
22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Προμελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(Σ.Μ.Α.) Δήμου Ωρωπού»
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό
μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου