Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ­                                                                 Ωρωπός,25-11-2011
ΔΗΜΟΣ ­ΩΡΩ­ΠΟΥ                                                                        Αρ. Πρωτ.:26537

                                                                        Προς: Τα μέλη της Οικονομικής
                                                                        Επιτροπής του Δήμου ­Ωρωπού

                                                                       1. Ανυφαντή Κωνσταντίνο
                                                                       2. Γιαννά Ιωάννη
                                                                       3. Λάμπρου Δημήτριο
                                                                       4. Λεμπούση Ευάγγελο
                                                                       5. Μπόρση Βασίλειο
                                                                       6. Καλύβα Ευάγγελο
                                                                       7. Κιούση Δημήτριο
                                                                       8. Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος ­Ωρωπού (Λεωφ.
Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 1 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα
9.30π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση απόδοσης προπληρωμής για την πληρωμή του ειδικού
συνδρομητικού προγράμματος διελεύσεων των απορριμματοφόρων του
Δήμου από την Αττική Οδό και απαλλαγή υπολόγου
2.Έγκριση της ορθής επανάληψης της αριθμ 51/8-3-2011 Απόφασης
Δημάρχου για τον εκχιονισμό και έγκριση δαπανών που από παράλειψη δεν
είχαν συμπεριληφθεί.
3.Έγκριση ανάκλησης της διακήρυξης του διαγωνισμού ή υπογραφής της
σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών,
καταστροφών από Θεομηνίας στην Κοινότητα Μαλακάσας» Δήμου ­Ωρωπού
4.Καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης σε εργαζόμενη Ζαρογκίκα, που της
επιδικάστηκε με δικαστική απόφαση
5.Εντολή σε δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του 9ου Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης
10331/3209/2011 έφεσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.
κατά του Δήμου ­Ωρωπού
6.Ανάθεση γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά
της με αριθμό 663/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(Τμήμα 15ο Τριμελές).
7.Έγκριση απόφασης 514/2011 Δημάρχου για εντολή παράστασης σε
δικηγόρο Ματθαίου
8.Εντολή για γνωμοδότηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργικού Συλλόγου «Δήμητρα», τους τρόπους
περιέλευσης στην κυριότητα του Δήμου, για τη μελλοντική του χρήση ως
χώρου Πολιτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, σύμφωνα με την με
αρ. 17/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα
του Δήμου ­Ωρωπού.
9.Καταβολή εξόδων για επίδοση δικαστικών εγγράφων στον Δικηγόρο
Αθανασόπουλο, τα οποία έγιναν στα πλαίσια της εντολής που του είχε δοθεί
για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
10. Έγκριση δαπάνης για έκτακτη αποκατάσταση βλάβης και προμήθειας νέας
αντλίας λυμάτων για τη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου


11.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο
«Αποκομιδή, μεταφορά απορριμμάτων και καθαρισμός οδών Δήμου
­Ωρωπού»
12. Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη όμβριων ­Ωρωπού»
13. Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη όμβριων
Καπανδριτίου»
14. Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κτήματος
φυλακών»
15. Κατακύρωση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων»
16. Κατακύρωση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση
αγροτικών και δασικών δρόμων»
17.
Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας Μίσθωσης ακινήτου βάσει της
υπ'αρ. 86/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ­Ωρωπού
περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Ιατρείου της
Τοπικής Κοινότητας Ω­ρωπού
18. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων
19. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου
20. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες
21. Λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού Δημοτικών τελών και φόρων


Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος
σας.

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                              ΙΩ­ΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ­ΩΡΩ­ΠΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου