Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 15
Μαΐου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση
για τα παρακάτω θέµατα:
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για την «Υπηρεσία Παροχής
Προσωπικού για την αποκοµιδή απορριµµάτων του ∆ήµου»
3. Έγκριση όρων διενέργειας δηµοπρασίας για τη µίσθωση παραλίας και καθορισµός τιµών
εκκίνησης 
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της.
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και αναπλήρωσή
της.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
7. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την δαπάνη απόκτηση κάρτας καυσαερίων
για τα οχήµατα του ∆ήµου
8. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων χρεών του
∆ήµου προς το ΙΚΑ
9. Απόδοση προπληρωµής για την δαπάνη επέκτασης δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού,
µετατόπιση στύλων, τοποθέτηση νέων παροχών, αντικατάσταση στήλων κτλ από τη ∆ΕΗ
και απαλλαγή υπολόγου.
10. Έγκριση απολογισµού έτους 2005 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων
11. Έγκριση απολογισµού έτους 2006 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων
12. Έγκριση απολογισµού έτους 2007 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων
13. Εντολή σε ∆ικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιµο της 21/5/2012 ενώπιον του  Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
14. Έγκριση της απόφασης 181 ∆ηµάρχου.
15. Έγκριση της απόφασης 182 ∆ηµάρχου.
16. Έγκριση της απόφασης 183 ∆ηµάρχου
17. Έγκριση Αποφάσεων ∆ηµάρχου για την προµήθεια αντλητικών εξαρτηµάτων λόγω βλάβης
στην Τοπική Κοινότητα Αφιδνών
18. Έγκριση τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του 2012

Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου