Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 16 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
και αναπλήρωσή της.
4. Έγκριση έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση
πιστοποιητικών Ταχογράφου για οχήματα του Δήμου.
5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών
ύδρευσης και ταχυδρομικά έξοδα
7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας
8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για εργασίες συντήρηση πλακών πλατείας Καπανδριτίου
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των εξέδρων του Δήμου
10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια διπλότυπων για την ταμειακή υπηρεσία
11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια καρτελοθηκών και επίπλων γραφείου
12. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών
13. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια ειδών σήμανσης παρελάσεων και εκδηλώσεων του
Δήμου
14. Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την
υπηρεσία στειρώσεων και σήμανσης αδέσποτων ζώων
15. Έγκριση απόφασης 621 Δημάρχου περί ανάθεσης σε δικηγόρο
16. Έγκριση απόφασης 623 Δημάρχου περί ανάθεσης σε δικηγόρο
17. Καταβολή αποζημίωσης που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση
(6392/2008ΕφΑθ)
18. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις
(Παπαευθυμίου κατά πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου)
19. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση με επιταγή
προς πληρωμή (EUROMART AE κατά πρώην Κοινότητας Συκαμίνου)
20. Διαταγή πληρωμής από οφειλές του πρώην Δήμου "Ωρωπίων
(1001/2012ΕιρΧαλκ)
21. Διαταγή πληρωμής Ντάση κατά Δήμου "Ωρωπού (267/2012ΕιρΜαρ)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου