Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 10 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
και αναπλήρωσή της.
4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών
ύδρευσης
5. Έγκριση έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση
πιστοποιητικών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου.
6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης χώρων
πρασίνου
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου