Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση
για τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης περί πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση
σύνταξης μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Σταθμός
Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου "Ωρωπού» με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης
2. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση οδού
Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων του Δήμου "Ωρωπού»
3. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση
πεζόδρομου Φυλακών "Ωρωπού»
4. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση
υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραμμή ΟΣΕ Αυλώνος»
5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα
και μηχανήματα του Δήμου
6. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση (Κανάκης
κατά Δήμου "Ωρωπού)
7. Διαταγή πληρωμής από οφειλές του πρώην Δήμου "Ωρωπίων (140/2007 Ειρ
Μαρ, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 233/2012ΕιρΜαρ)
8. Αποδοχή της με ΑΠ 26439/2012 γνωμοδότησης του Δικηγόρου Νικόλαου
Καραμέτου και έγκριση απόφασης 750 Δημάρχου με την οποία του δίνεται
η εντολή για άσκηση αίτησης ακύρωσης
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου