Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση
για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «Αποκομιδή-Μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, ογκοδών αντικειμένων, Κάδων, Κοινοχρήστων χώρων και οδών σε περιοχές του Δήμου "Ωρωπού»
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
3. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου "Ωρωπού»
4. Επανέγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Επέκταση δημοτικού
φωτισμού (τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων)»
5. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης
Υποχρεώσης
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την ετήσια συνδρομή παροχής νέων εκδόσεων για τα προγράμματα του Δήμου (Δημοτολόγιο, Πρωτόκολλο, Ληξιαρχείο, ΤΑΠ, Ύδρευση)
7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Περίφραξη δημοτικών χώρων (παιδικές χαρές, πλατείες κλπ)»
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την συντήρηση – Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Μηχανοργάνωσης (Δημοτολόγιο, Πρωτόκολλο, Ληξιαρχείο, ΤΑΠ, Ύδρευση).
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για τη συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ "Ωρωπίων
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια υλικών ειδών καθαριότητας
13. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως εταιρείας ΡΕΑ Α.Τ.Ε. κατά Δήμου "Ωρωπού)
14. Έγκριση της υπ' αρ. 80/2013 απόφασης Δημάρχου για εντολή παράστασης στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα την 27-2-2013 (Δαής κατά Δήμου "Ωρωπού)
15. Έγκριση δαπάνης για τις διαταγές πληρωμής 8/2013, 9/2013 και 10/2013 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Γρηγόριος Κολιμάτσης κατά Δήμου "Ωρωπού)
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου