Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος 9.00πμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
1. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Γραφικής Ύλης
 
2. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου
 
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης και ανάθεση σε δικηγόρο γνωμοδότησης για την Πολεοδομία Καπανδριτίου
 
4. Γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου για την με αριθμό 14564/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές), που αφορά αγωγή του Αθανάσιου Μπατσιαβάνου κατά της πρώην Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού
 
5. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 14564/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές), που αφορά αγωγή του Αθανάσιου Μπατσιαβάνου κατά της πρώην Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού
 
6. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο συνέχισης της διαδικασίας για μεταγραφή των Ο.Τ. 257, 318 και 341 της πρώην κοινότητας Αφιδνών (αρ.1 του ν.δ.690/1948) λόγω άρνησης του υποθηκοφύλακα να τα
μεταγράψει
 
7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής τοπικών προέδρων και αναπλήρωσή της
 
8. Έγκριση ανάθεσης μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης για τη Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Καλάμου
 
9. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Leasing στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς
 
10. Ψήφιση πιστώσεων για τα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου Ωρωπού
 
11. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για «Καθαρισμός – Αποψίλωση Κοινοχρήστων Χώρων»
 
12. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού»
 
13. Έγκριση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων»
 
14. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια χλωριωτών και λοιπών μηχανημάτων»
 
15. Έγκριση δαπάνης για την «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού»
 
16. Έγκριση δαπάνης για την «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών»
 
17. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια «Ανταλλακτικά ελαστικών αυτοκινήτων»
  
18. Έγκριση ανάθεσης μελέτης: «Μελέτη διερεύνησης και αξιολόγησης νέων χώρων για την εγκατάσταση ΚΕΛ Δήμου Ωρωπού»
 
19. Έγκριση ανάθεσης μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέργεση Παιδικού Σταθμού Αγ.Κων/νου Δημ.κοινότητας Νέων Παλατίων»
 
20. Έγκριση ανάθεσης μελέτης: «Γεωλογική μελέτη για την ανέργεση Παιδικού Σταθμού Αγ.Κων/νου Δημ.κοινότητας Νέων Παλατίων»
 
21. Έγκριση δαπάνης για μίσθωση μηχανημάτων
 
22. Έγκριση νέων όρων διακήρυξης για μίσθωση αγροτεμαχίου-οικοπέδου-χώρου για αμαξοστάσιο – συντήρηση αυτοκινήτων – διαχείριση
απορριμμάτων
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου