Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "ρωπού) στις 28 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του δήμου και αναπλήρωσή της.
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
και αναπλήρωσή της.
4. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση η οποία έχει
καταστεί αμετάκλητη
5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη αποστολής
λογαριασμών ύδρευσης και για ταχυδρομικά τέλη
6. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία λειτουργίας Δημοτικού
Ασθενοφόρου
7. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εργασία πλυσίματος – γρασαρίσματος
οχημάτων
8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής
Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού
9. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή μικροεπεκτάσεων,
μεταφορά στήλων Δημοτικού φωτισμού κτλ.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
                                                                                       
                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
                                                                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου