Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 12 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Σκυροδέματος για ,Δημοτικούς και Κοινόχρηστους Χώρους»
2. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού».
3. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
4. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήματα του Δήμου.
5. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού.
6. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Δήμου.
7. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων.
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για όχημα του Δήμου.
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια διπλότυπων εντύπων είσπραξης για την Οικονομική Υπηρεσία.
10. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό «Παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών»
11. Γνωμοδότηση για άσκηση αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της απόφασης με αριθμό 3550/2012 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ALPHA DOMUS ΑΤΕ – Χ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατά ,Δήμου Ωρωπού)
12. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 19-4-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Σκλιά, Σκλια και Σκλια κατά Δήμου τέως Ωρωπίων)
13. Έγκριση απόφασης ,Δημάρχου με αριθμό 155/2013 για εντολή παράστασης ενώπιον του ΣτΕ την 4-4-2013 (αίτηση ακύρωσης πρώην Κοινότητας Αφιδνών)
14. Έγκριση της υπ. αριθμόν 174/2013 Απόφασης ,Δημάρχου για εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 10-4-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτηση ακυρώσεως Δήμου Καλάμου κατά Ελληνικού Δημοσίου).
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την απόφραξη και καθαρισμό των φρεατίων της ΤΚ Συκαμίνου

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου