Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  την 18η Δεκεμβρίου   2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού (λόγω  κατάληψης της αίθουσας που πραγματοποιείται το συμβούλιο από μαθητές του ΕΠΑΛ) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου    
 2. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.194/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 124/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα « Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 4. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 120/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών &Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού  με θέμα «Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
 5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού.
 6. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού.
 7. Αποδοχή επιστροφής χρημάτων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 8. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για νομιμοποίηση ανταλλαγής ακινήτου στη Δημοτική  Κοινότητα Αφιδνών.
 9. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2013.
 10. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
 11. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για την παρακολούθηση της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου
 12. Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών του Δ.Σ. που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σε επιτροπές βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών
 13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2014
 14. Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών του Δ.Σ. που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην επιτροπή γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
 15. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.
 16. Αποδοχή ποσού  36.120,85 € από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2013) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 17. Αποδοχή ένταξης της πράξης "Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού ΔΕ Καλάμου Δήμου Ωρωπού" με κωδικό MIS 447984 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"
 18. Έγκριση της μελέτης "Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού"
 19. Έγκριση 11ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2013
 20. 'Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσας - Σφενδάλης."
 21. Έγκριση μελέτης "Προμήθεια δύο μηχανημάτων έργου"
 22. Έγκριση μελέτης "Προμήθεια για την σίτιση των νηπίων (catering)" του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ωρωπού
 23. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης ¨Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου"
 24. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης της "Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου"
 25. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της "Μελέτη αποχέτευσης Καπανδριτίου"
 26. Λήψη απόφασης για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καπανδριτίου
 27. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντηρήσεις - Επισκευές οδικού δικτύου, κοινοχρήστων χώρων, παράδρομων κτλ
 28. Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών οχημάτων»
 29. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραμμή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος»
 30. Έγκριση παράτασης ισχύος άδειας προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα – Αγίας Μαρίνας της παραλιακής ζώνης Δήμου Καλάμου
 31. Έγκριση αγοράς ακινήτου για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Ωρωπού» και ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος.
 32. Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Ωρωπού».
 33. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου
 34. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.   
                                                Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


                                                 Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου