Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  27  Φεβρουαρίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Νικόλαου Δ.Καραμέτου
2. Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
3. Έγκριση  της υπ΄αριθμ.1/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
4.΄Εγκριση της υπ΄αριθμ.2/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, έτους 2013»
5. Ορισμός εκκαθαριστών για την Δ.Ε.Α.Δ.Ω.
6. Ορισμός εκκαθαριστών για την Κ.Ε.Π.Α. Μαρκοπούλου Ωρωπού.
7.  Σύσταση μίας (1) θέσης του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου   Αορίστου Χρόνου  για την πρόσληψη του Βασιλείου Ράπτη του Δημητρίου.
8.   Μετατόπιση περιπτέρων στους Αγίους Αποστόλους Καλάμου του Δήμου Ωρωπού.
9.   Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
10. Έγκριση  της μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή –Μεταφορά Οικιακών Απορριμμάτων, Ογκωδών
   Αντικειμένων, Κάδων, Κοινοχρήστων Χώρων &Οδών σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού» και
   καθορισμός  του τρόπου εκτέλεσης
11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Κατασκευή δρόμου και τοιχίου
     αντιστήριξης    στη θέση Ρουμιά στην πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση οδικού
       δικτύου Κοινότητας Καπανδριτίου»
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
    πεζοδρομίων της Λ. Ωρωπού-Συκαμίνου και πεζοδρόμηση οδού Δημοτικού Σχολείου στο Τ.Δ.
    Ωρωπού»
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομής
     κεντρικού δρόμου Μετόχι-Ρη» της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία κατασκευή δρόμου Μετόχι-
      Ρη (οδός Καζαντζάκη κ.λ.π.)» της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση
     υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Αγ. Ελεούσα» της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου.
17. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
18. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων
    έτους 2012.
19. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να
     στεγαστούν οι υπηρεσίες του παραρτήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σκάλας Ωρωπού
20. Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ωρωπού»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
21. Έγκριση τροποποιητικής – συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής του Δήμου Ωρωπίων» όσον αφορά το υποέργο 2:«Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Ωρωπίων»
22. Έγκριση  παράτασης της παραχώρησης  οικοπέδου  προς την ΟΣΚ Α.Ε. για την ανέγερση  Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου  στη Σκάλα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.
23. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στην Επιτροπή που ορίζει το άρθρο 35 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20, για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής σε χώρους τοπικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
24. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών  και Επιτροπής  εκτίμησης  εκποιουμένων ακινήτων σύμφωνα
       με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2013.
25. Διενέργεια κλήρωσης  για ανάδειξη Μέλους του Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του σαν μέλος της
   επιτροπής που συγκροτείται για την παραλαβή έργων  , σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.171/87.
26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχών  για τις ΔΕ  Αυλώνα, Καλάμου,
    Καπανδριτίου -  Πολυδενδρίου.


                                                              
                                       Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


                                                    Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου