Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Στελέχωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλάμου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Εκ του υπ΄ αριθμ. 9ου / 24.5.2013 Πρακτικού Συνεδρίασης
του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού   
……………………………………………………………………………………………

 


Αριθμ. Απόφ.  51/2013                                                    Στον Ωρωπό και στην έδρα του ΝΠΔΔ Δήμου Ωρωπού σήμερα την 24η Μαΐου  2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 328/23.5.2013 πρόσκληση της Προέδρου κας Κοντογιάννη Αλέκας, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Δ.Κ.Κ. και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα δεκαπέντε (15) Μέλη παρόντα ήταν τα εννιά (9), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Κοντογιάννη Αλέκα
6. Μπόρσης Βασίλειος
11.
2. Τόλιας Προκόπης
7. Φαρμακίδου Άννα
12.
3. Γιασσηράνης Δημήτριος
8. Μπιλίρης Βασίλειος
13.
4. Χαριλόγη Γιούλα
9. Τσάδαρης Σωτήριος
14.
5. Χορμοβίτη Ειρήνη
10.
15.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Καμπιώτης Διονύσιος, 2. Κιούσης Δημήτριος, 3. Μπάλτας Ιωάννης, 4. Πετρογιάννης Αλέξης, 5. Μπατζάκας Στυλιανός, 6. Αρμυριώτης Γεώργιος


Η Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 1ο και τελευταίο θέμα ημερήσιας διάταξης περί στελέχωσης Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλάμου και είπε:

Στους σκοπούς του Νομικού Προσώπου είναι η λειτουργία Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών. 
            Για την υπό ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης, κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλάμου από το Δήμο Ωρωπού θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα καλύψουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσής του, μετά την αποπεράτωσή του, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 18 της Κ.Υ.Α. 16065/17-4-2002 (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/22-4-2002), δηλαδή την πρόσληψη προσωπικού ως εξής:
Α) Παιδαγωγικό προσωπικό:
                                     I.      Επειδή ο προτεινόμενος Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει 2 βρεφικά τμήματα απαιτούνται 4 Παιδαγωγοί και 2 Βοηθοί Παιδαγωγοί
                                 II.      Επειδή ο προτεινόμενος Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει 2 τμήματα νηπίων απαιτούνται 2 Παιδαγωγοί και 2 Βοηθοί Παιδαγωγοί
Συνολικά 10 άτομα Παιδαγωγικού Προσωπικού.

Β)  Μάγειρας / μαγείρισσα – Τραπεζοκόμος: 1 άτομο για την παρασκευή και διανομή του φαγητού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α. 16065/17-4-2002 (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/22-4-2002).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            1…Εγγυάται τη στελέχωση του υπό ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλάμου, μετά την αποπεράτωσή του, σύμφωνα  με τα άρθρα 12 και 18 της Κ.Υ.Α. 16065/17-4-2002 (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/22-4-2002), δηλαδή την πρόσληψη προσωπικού ως εξής.  
Α) Συνολικά 10 άτομα Παιδαγωγικού Προσωπικού:
                                   I.      Επειδή ο προτεινόμενος Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει 2 βρεφικά τμήματα απαιτούνται 4 Παιδαγωγοί και 2 Βοηθοί Παιδαγωγοί
                               II.      Επειδή ο προτεινόμενος Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει 2 τμήματα νηπίων απαιτούνται 2 Παιδαγωγοί και 2 Βοηθοί Παιδαγωγοί
και
Β)  Μάγειρας / μαγείρισσα – Τραπεζοκόμος: 1 άτομο για την παρασκευή και διανομή του φαγητού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α. 16065/17-4-2002 (ΦΕΚ 497/τ.Β΄/22-4-2002).

            2… Εξουσιοδοτείτε η Πρόεδρος για περαιτέρω ενέργειες.


Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2013
……………………………………………………………………………………………….
και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση
και υπογράφεται ως κάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             
ΤΑ ΜΕΛΗ
Κοντογιάννη Αλέκα                  Χορμοβίτη Ειρήνη       

1.
Τόλιας Προκόπης

2.
Γιασσηράνης Δημήτριος  

3.
Χαριλόγη Γιούλα

4.
Μπόρσης Βασίλειος

5.
Φαρμακίδου Άννα

6.
Μπιλίρης Βασίλειος

7.
Τσάδαρης ΣωτήριοςΠΙΣΤΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοντογιάννη Αλέκα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου