Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Πρόταση θεμάτων να τεθούν ως έκτακτα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Νοεμβρίου 2013


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Α Ι Τ Η Σ ΗΠΡΩΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Απόφαση έγκρισης πληρωμής συμβεβλημένου συνεργείου για την εργασία και τα ανταλλακτικά της επισκευής και συντήρησης έως σήμερα των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζω ότι μετά την απόφαση του Δ.Σ. και την έγκριση παράτασης της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευής οχημάτων» δεν τηρούνται τα αναγραφόμενα στη σύμβαση για τον τρόπο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων προς το συνεργείο, αγνοώντας την Επιτροπή γνωμοδότησης συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων.  Δεν τηρείται επίσης η διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων που η επιτροπή έχει καταθέσει γι΄αυτό το σκοπό.

Διαπιστώνοντας ότι τα οχήματα και μηχανήματα που έχουν συντηρηθεί και επισκευασθεί ή επισκευάζονται έως σήμερα είναι αρκετά ,  περίπου 80.  Το συνεργαζόμενο συνεργείο δεν έχει πληρωθεί μετά την παράταση της σύμβασης, η δε επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το σύνολο της οφειλής.  Αυτό είναι γνωστό στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της πληρωμής των οφειλών έως σήμερα.

Από την επομένη του Συμβουλίου να τηρηθούν από όλους τα αναγραφόμενα στη σύμβαση και να συμπληρώνονται τα έντυπα της επιτροπής συντήρησης οχημάτων/μηχανημάτων. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε Τρίτη.

Οι έκτακτες περιπτώσεις θα εγκρίνονται από την Επιτροπή ανάλογα και τηλεφωνικά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής γνωμοδότησης συντήρησης επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγ. 1 του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας Ν. 2690/1999,  δεν επιτρέπεται να μετέχει στη σύνθεση συλλογικού οργάνου το οποίο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, φυσικό πρόσωπο, που μετέχει σε γνωμοδοτικό όργανο.
Ο λόγος γίνεται για το μέλος της Επιτροπής κ. Τοπουζίδη Δημήτριο ο οποίος ως προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης γνωμοδοτεί και υπογράφει για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων.  Σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην Επιτροπή που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να αντικατασταθεί  με απόφαση του Δ.Σ. ο κ. Τοπουζίδης από το αναπληρωματικό μέλος κ. Λάτσα Σταμάτη ως τακτικό και να διενεργηθεί εκ νέου κλήρωση για τον αναπληρωματικό.


ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υπενθυμίζω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο 5/8/2013 σας ενημέρωσα  ότι υπογράψαμε πρακτικό για πρώτη φορά ως επιτροπή για την αγορά ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου και ότι η μία εκ των δύο προσφορών ήταν από κατάστημα εκτός Δήμου.  

Την 8/11/2013 ήρθε στην επιτροπή για υπογραφή πρακτικό γνωμάτευσης επιθεώρησης και επισκευής οχήματος να αποφασίσει για την ανάθεση προμήθειας ελαστικών με απόφαση 305/14-10-2013 Οικονομικής Επιτροπής έχοντας συνημμένα τρεις προσφορές.

Οι δύο απορριπτέες προσφορές είναι από καταστήματα πώλησης ελαστικών εκτός Δήμο Ωρωπού. 

Για το λόγο ότι οι προσφορές δεν ήταν όλες από καταστήματα του Δήμου μας πρότεινα να μην υπογράψει η Επιτροπή αλλά να αποφασίσει το Δ.Σ.

Προσωπική πρόταση προς το Δ.Σ. να παρθούν νέες προσφορές από το σύνολο των καταστημάτων εμπορίας ελαστικών του Δήμου μας και είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος θα ωφεληθεί με μεγάλο ποσοστό κέρδους.


 Λέκκας Βασίλης

Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου