Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 11 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:


1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την παροχή της Υπηρεσίας
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου
Ωρωπού»
2. Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014
3. Λήψη απόφασης για την αιτιολογική έκθεση επί του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2014.
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και
αναπλήρωσή της
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος
σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου