Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 19 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και
αναπλήρωσή της,
4. Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από την "ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε."
5. Αποδοχή δωρεάς δυο απορριμματοφόρων οχημάτων από το Δήμο
Αθηναίων.
6. Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο και πρώην αιρετό και
εντολή σε δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 20-11-2013 ενώπιον
του Η' Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών.
7. Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο και εντολή σε
δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 20-11-2013 ενώπιον του Η'
Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών.
8. Εντολή σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (έφεση ΟΤΕ κατά Δήμου 8ρωπού)
9. Καταβολή αποζημίωσης από δικαστική απόφαση (267/2013 Ειρηνοδικείο
Μαραθώνα)
10. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση παιδικών
χαρών ΔΕ Αφιδνών και ΔΕ Μαλακάσας.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να
ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος
σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου