Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 18 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης
Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισμών Αυλώνος, Μαρκόπουλου, Ωρωπού, Νέων Παλατιών και
Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού»
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου : " Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου "Ωρωπού"
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Συλλογής,
Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου
Ωρωπού»
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήμου και αναπλήρωσή της
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και
αναπλήρωσή της.
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την αμοιβή τεχνικού για την
πολεοδομική τακτοποίηση του κτιρίου του ιατρείου του Δήμου
7. Αποδοχή της με ΑΠ 27908/2012 γνωμοδότησης και έγκριση της με αρ.842 απόφασης
Δημάρχου για άσκηση έφεσης.
8. Αποδοχή της με ΑΠ 27909/2012 γνωμοδότησης και έγκριση της με αρ.809 απόφασης
Δημάρχου για άσκηση παρέμβασης.
9. Έγκριση απόφασης Δημάρχου 885/5-12-2012 για παράσταση σε αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Επικαιροποίηση των αποφάσεων του ΔΣ που αφορούν τα Δημοτικά Τέλη
11. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων που έχουν σχέση με
τον καταλογισμό δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου, Τ.Α.Π.,
καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, εις βάρος των
φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν εισπράττει ο δήμος μας
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου