Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκάμινου στις 14 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.30 μμ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Απευθείας ανάθεση για την κατεπείγουσα επισκευή υποβρύχιας αντλίας στη θέση «Αλώνια» Τοπικής Κοινότητας Μαλακάσας
2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια «Επέκταση δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων)»
3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός περιαστικών δασών και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών»
4. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού: «Λειτουργία ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού»
5. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
8. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου
9. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο για το με αριθμό πρωτ. 20413/2013 ερώτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού.
10. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο για την από 19-9-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού.
11. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 2124/2013 απόφασης του 18ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
12. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 2610/2013 απόφασης του 13ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
13. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 1944/2013 απόφασης του 7ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
14. Εντολή για παράσταση δικηγόρου στην αγωγή της Φρατζέσκας Μούρτου κατά Δήμου 5ρωπού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών/ δικάσιμος 18-10-2013).
15. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την επιβολή πειθαρχικής ποινής κατά υπαλλήλου του Δήμου.
16. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την υπόθεση της κ. Τυροβόλη.
17. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση ένδικων
μέσων κατά της με αριθμό 1305/2013 απόφασης του Β’Τμήματος Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
18. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 1304/2013 απόφασης του Β’Τμήματος Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
19. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 1306/2013 απόφασης του Β’Τμήματος Ακυρωτικού Σχηματισμού του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
20. Εντολή για παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τη δικάσιμο της 17ης Οκτωβρίου 2013 (Κρομμύδας κατά Δήμου Ωρωπού)

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου