Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 31 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας λειτουργίας ασθενοφόρου του Δήμου
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την Συντήρηση - επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου
4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το «Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου»
5. Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Ωρωπού, έτους 2014
6. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου