Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ COPY - PASTΕ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ


    Στην Οικονομική Επιτροπή της Παρασκευής 2-2-2013 τέθηκε προς έγκριση η διακήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Έτοιμου Φαγητού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ωρωπού.
       Η προχειρότητα και η ασάφεια με την οποία συντάχθηκαν οι όροι έδειξε την έλλειψη σοβαρότητας και την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής να διεξάγει ένα διαγωνισμό και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα όπως η σίτιση των παιδιών των Παιδικών Σταθμών.
Συγκεκριμένα:
1. Κάποια άρθρα της Διακήρυξης ήταν copy-paste (αντιγραφή- επικόλληση)  από προηγούμενο διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια λαμπτήρων
2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών που καθορίζεται στους 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και με προϋπολογισμό 112.000 ευρώ  και με τιμή μερίδας για κάθε παιδί τα 2,35 ευρώ συν ΦΠΑ δημιουργεί το ερώτημα σε  πόσα παιδιά αντιστοιχεί η σίτιση την ημέρα ;
3 Η προκήρυξη του Διαγωνισμού ως κατεπείγοντος 10 μέρες πριν τη διενέργειά του δε δίνει την ευκαιρία για  τη διεξαγωγή του με διαφάνεια και την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, σε μια εποχή που  ο Δήμος  πρέπει να διαχειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση τα έξοδά του.
  


                                                                       Για τη ΔΗ.Σ.Ω.
                                                                    Η επικεφαλής Βαρνάβα Ελένη
                                                    Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  27  Φεβρουαρίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Νικόλαου Δ.Καραμέτου
2. Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
3. Έγκριση  της υπ΄αριθμ.1/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
4.΄Εγκριση της υπ΄αριθμ.2/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, έτους 2013»
5. Ορισμός εκκαθαριστών για την Δ.Ε.Α.Δ.Ω.
6. Ορισμός εκκαθαριστών για την Κ.Ε.Π.Α. Μαρκοπούλου Ωρωπού.
7.  Σύσταση μίας (1) θέσης του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου   Αορίστου Χρόνου  για την πρόσληψη του Βασιλείου Ράπτη του Δημητρίου.
8.   Μετατόπιση περιπτέρων στους Αγίους Αποστόλους Καλάμου του Δήμου Ωρωπού.
9.   Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
10. Έγκριση  της μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή –Μεταφορά Οικιακών Απορριμμάτων, Ογκωδών
   Αντικειμένων, Κάδων, Κοινοχρήστων Χώρων &Οδών σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού» και
   καθορισμός  του τρόπου εκτέλεσης
11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Κατασκευή δρόμου και τοιχίου
     αντιστήριξης    στη θέση Ρουμιά στην πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση οδικού
       δικτύου Κοινότητας Καπανδριτίου»
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
    πεζοδρομίων της Λ. Ωρωπού-Συκαμίνου και πεζοδρόμηση οδού Δημοτικού Σχολείου στο Τ.Δ.
    Ωρωπού»
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομής
     κεντρικού δρόμου Μετόχι-Ρη» της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία κατασκευή δρόμου Μετόχι-
      Ρη (οδός Καζαντζάκη κ.λ.π.)» της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση
     υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Αγ. Ελεούσα» της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου.
17. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
18. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων
    έτους 2012.
19. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να
     στεγαστούν οι υπηρεσίες του παραρτήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σκάλας Ωρωπού
20. Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ωρωπού»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
21. Έγκριση τροποποιητικής – συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής του Δήμου Ωρωπίων» όσον αφορά το υποέργο 2:«Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Ωρωπίων»
22. Έγκριση  παράτασης της παραχώρησης  οικοπέδου  προς την ΟΣΚ Α.Ε. για την ανέγερση  Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου  στη Σκάλα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.
23. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στην Επιτροπή που ορίζει το άρθρο 35 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20, για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής σε χώρους τοπικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
24. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών  και Επιτροπής  εκτίμησης  εκποιουμένων ακινήτων σύμφωνα
       με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2013.
25. Διενέργεια κλήρωσης  για ανάδειξη Μέλους του Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του σαν μέλος της
   επιτροπής που συγκροτείται για την παραλαβή έργων  , σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.171/87.
26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχών  για τις ΔΕ  Αυλώνα, Καλάμου,
    Καπανδριτίου -  Πολυδενδρίου.


                                                              
                                       Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


                                                    Κωνσταντίνος  Ανυφαντής

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου "Ωρωπού) στις 22 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και
εκδίκαση της υποβληθείσας ένστασης κατά του εν λόγω πρακτικού για το έργο:
«Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α’ Φάση»
2. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την
υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου "Ωρωπού»
3. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια
λαμπτήρων για το δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού»
4. Ορθή επανάληψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων υπηρεσιών, εργασιών και
μεταφορών (Π.0. 28/80)
5. Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού (catering) στους παιδικούς σταθμούς»
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία συντήρησης,
τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής
Υπηρεσίας
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια εντύπων και
εμφακέλωση λογαριασμών
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια εντύπων για την ενημέρωση πολιτών
9. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
11. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 21-2-2013 ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ανδρέας Ράπτης και Σία ΟΕ κατά τέως
Δήμου "Ωρωπίων).
12. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας- Αίτηση Ακυρώσεως του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη).
13. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-3-2013 ενώπιον του 0ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής 0ιαδικασίας- Αίτηση Ακυρώσεως του Τσέλιου Βασίλειου).
14. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 12-3-2013 ενώπιον του 0ιοικητικού
Εφετείου Αθηνών (Κ/Ξ Κυριακάκης Χρήστος & Σια ΕΕ- Ιωάννης Δραμητινός & Σια ΕΕ κατά τέως Δήμου "Ωρωπίων)
15. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 13-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ κατά τέως Δήμου "Ωρωπίων)
16. Έγκριση της με αρ.57 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 13-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Καμπούρης κατά Δήμου "Ωρωπού).
17. Έγκριση της με αρ.58 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 13-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Σιδέρη κλπ κατά Δήμου "Ωρωπού)
18. Έγκριση της με αρ.59 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 14-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΠΑΝ-ΒΑΛ Σταύρος Βαλαής και Σία ΕΕ κατά τέως Κοινότητας Μαρκοπούλου "Ωρωπού)
19. Έγκριση της με αρ.60 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 14-2-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ΑΘηνών- 18ο Τμήμα (Κ/Ξ Κυριακάκης Χρήστος & Σια ΕΕ- Ιωάννης Δραμητινός & Σια ΕΕ κατά Δήμου "Ωρωπού)
20. Διαταγή Πληρωμής 387/2012 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Χορμοβίτης κατά Δ.Κ. Μαρκοπούλου "Ωρωπού).
21. Έγκριση της με αρ.55 απόφασης Δημάρχου για παράσταση στη δικάσιμο της 6-2-2013 ενώπιον του 0ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (αιτούσα Τυροβόλη)
22. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 1-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα Καμπούρη κατά Δ. "Ωρωπού)
23. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 1-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα Τυροβόλη κατά Δ. "Ωρωπού)
24. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 22-2-2013 ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Παπαδοπούλου Μαρία κλπ. κατά Δήμου
"Ωρωπού).
25. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 25-2-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτηση αναίρεσης Σταματίνα Λεϊμονή κατά Δήμου "Ωρωπού).
26. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 27-2-2013 ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (δύο αγωγές Αθανάσιου Μπατσιαβάνου κατά
Δήμου "Ωρωπού).
27. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 28-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (αγωγή ΣΥΝΟΤΑ Α.Ε. κατά Δήμου "Ωρωπού).
28. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 5-3-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτηση ακυρώσεως Γιανναρόπουλος κλπ. κατά Δήμου "Ωρωπού κλπ.).
29. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (έφεση Κουρούπας κλπ. κατά Δήμου "Ωρωπού).
30. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως ΝΕΕΣ ΔΡΥΑΔΕΣ κατά Δήμου "Ωρωπού).
31. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Χριστοδούλου Κωνσταντίνα κατά Δήμου "Ωρωπού).
32. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως ΕΛΑΤΟΝ ΕΠΕ κατά Δήμου "Ωρωπού).
33. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Κ/Ξ Γιαννόπουλος - Ασπραδάκης κατά Δήμου "Ωρωπού).
34. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων Ευαγγελία Ανδριά κατά
Δήμου "Ωρωπού).
35. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 27-3-2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (έφεση Ν.Α.Α.Α κατά Δήμου "Ωρωπού κλπ.).
36. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 6-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Χριστοδούλου Κωνσταντίνος κατά Δήμου "Ωρωπού).
37. Εντολή για παράσταση στη δικάσιμο της 8-3-2013 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως Κ/Ξ Βουβούτσιρας - Μεγαρίτης κατά Δήμου "Ωρωπού).
38. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση υπηρεσιών
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Η Ελένη Βαρνάβα υποψήφια Δήμαρχος Ωρωπού της ΔΗΣΩΤην Κυριακή 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Καπανδρίτι η ετήσια εκδήλωση της Κοπής Πίτας της Δημοτικής Παράταξης Δημοτικής Συνεννόησης για τον Ωρωπό, «ΔΗΣΩ». Στην εκδήλωση παρέστησαν δεκάδες παλαιά και νέα στελέχη της παράταξης από όλα τα διαμερίσματα του Δήμου καθώς και πολλοί φίλοι. Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου στον χαιρετισμό που απηύθυνε, επανέλαβε τις θέσεις της ΔΗΣΩ για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου Ωρωπού και για την έμφαση που δίνει η παράταξη και η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας  η  κ. Ελένη Βαρνάβα στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής ιδίως σήμερα που η ελληνική κοινωνία έχει ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες.
Στην εκδήλωση ανακοινώθηκε ότι η ΔΗΣΩ θα συμμετέχει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές και ότι επικεφαλής του συνδυασμού θα είναι η Ελένη Βαρνάβα, που έχει ήδη τεθεί επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας. Το συνέδριο της ΔΗΣΩ θα επικυρώσει την υποψηφιότητα της.
Η Ελένη Βαρνάβα από την πλευρά της ευχαρίστησε όλα τα στελέχη και τους φίλους της ΔΗΣΩ για την  εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό της ως Υποψήφια Δήμαρχος, τόνισε ότι ο Δήμος Ωρωπού έχει μεγάλες  ανάγκες και χρειάζεται «νοικοκύρεμα», νοικοκύρεμα που μπορεί να επιτευχθεί εάν ηγηθεί μια γυναίκα της προσπάθειας για να γίνει ο Δήμος Ωρωπού ένας Δήμος πρότυπο κοινωνικής αλληλεγγύης και αειφόρου ανάπτυξης. 

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου ζητάει η ΔΗΣΩ


Το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου επισκέφτηκε η επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας  ΔΗ.Σ.Ω. Κα Βαρνάβα Ελένη όπου και ενημερώθηκε από τον Διευθυντή κ. Σωτηρόπουλο και την προϊσταμένη των Διοικητικών υπηρεσιών Κα Σίνα για την λειτουργία και την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Δήμο Ωρωπού. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το προσωπικό υπάρχουν προβλήματα ώστε να μην είναι αποτελεσματική η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου το οποίο έχει τον πρωτεύοντα ρόλο παροχής περίθαλψης στο Δήμο. Συγκεκριμένα:
1.Οι ελλείψεις σε παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής Ιατρούς ανέρχεται σε πέντε ενώ έχει προγραμματιστεί η πρόσληψη μόνο ενός.
2.Δεν υπάρχει ουρολόγος οποίος θα  μπορούσε να αναλάβει και τις εξετάσεις πρόληψης του καρκίνου του προστάτη.
3.Ενας όμως παράγοντας δυσλειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου είναι η  έλλειψη Αστικής και Διαδημοτικής συγκοινωνίας που να εξυπηρετεί  όχι  μόνο τους Δημότες  αλλά και το επιστημονικό προσωπικό που ασχολείται με προγράμματα Κοινωνικής πρόληψης και ενημέρωσης των δημοτών σε θέματα Υγείας.
4.Ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά όπως μελάνι και χαρτί για την εκτύπωση των συνταγών.
5.Αποκατάσταση του φρεατίου που επικοινωνεί με τον Παιδικό Σταθμό που λειτουργεί δίπλα στο Κέντρο Υγείας ώστε με τις βροχοπτώσεις να μην πλημμυρίζει το προαύλιο του Κέντρου Υγείας.
Η Υγεία των Πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη και η Δημοτική Αρχή πρέπει να ενισχύσει και να αναβάθμιση τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου καθιστώντας τον κύριο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης για ολόκληρο το Δήμο.


Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Οχήματα και μηχανήματα προς συντήρηση ή επισκευή στην εταιρεία Λ.&Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε


Κύριε Σάλλαρη,

Μετά από τη συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του κ. Χρήστου 6/2/2013 και την αποδοχή μου ως υπεύθυνος για τη συντήρηση - επισκευή των οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου σας γνωρίζω ότι επισκέφτηκα το συνεργείο.  Τα οχήματα και τα μηχανήματα που είναι για επισκευή ή συντήρηση ή προς παράδοση και θα κοπούν τιμολόγια πληρωμής από 1/2/2013 είναι τα παρακάτω:

1.      ΚΗΙ 3083 MAZDA                                9.  KHO 5664 MB
2.      ME  3167 MITSUBISHE GRADER             10. KHO  6130 MB
3.      KHH 5523 ISUZU                                11. RAM URSUS TRAKTER
4.      KHI  6561 VITO                                 12. ME 86885 CASE
5.      ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER CITY CAT 5000        13. KHO  5665 MB
6.      ME 91416 VOLVO                              14. ZYT 7480 AΛΥΣΙΔΑΚΙ
7.      KHI 8644 ISUZU                                15. ΚΗΗ 2224 ΜΙΝΙ BUS
8.      KHO 6104 MAZDA                              16. UNIMOG ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
                                                           
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε κατάσταση για κάθε ένα όχημα ή μηχάνημα χωριστά με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Ημερομηνία εισαγωγής στο συνεργείο και συμφωνημένης ημερομηνίας εξαγωγής από το συνεργείο.
  2. Εάν είναι για προγραμματισμένη συντήρηση ή για επισκευή λόγω βλάβης.
  3. Το δελτίο της τεχνικής επιθεώρησης.
  4. Την εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος ή μηχανήματος.
  5. Κατάσταση ανταλλακτικών εάν χρειάζονται ανταλλακτικά.
  6. Κατάσταση με την ενδεικτική χρηματική τιμή συντήρησης ή επισκευής.
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλίου με τα στοιχεία του οχήματος ή μηχανήματος συντήρησης και επισκευής του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού και σε ποια Δημοτική Κοινότητα ανήκει το καθένα.Λέκκας Βασίλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Δηλώσεις της Ελένης Βαρνάβας στην κοπή πίτας του Δήμου ΩρωπούΗ επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της ΔΗ.Σ.Ω Ελένη Βαρνάβα, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Ωρωπού για την καθιερωμένη κοπή πίτας ανέδειξε το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος ως κομβικό για την αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου Ωρωπού. Με αφορμή μάλιστα την Παγκόσμια Ημέρα προστασίας των Υγροβιότοπων επανέλαβε την πρόταση της ΔΗΣΩ για ένταξη του Υγροβιότοπου του Ωρωπού σε φορέα διαχείρισης ούτως ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προστασία και αξιοποίηση του προς όφελος των κατοίκων. Ευχήθηκε τέλος το 2013 να αποτελέσει την αρχή μιας πιο σχολαστικής και διαφορετικής πολιτικής παρέμβασης για τα ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος ούτως ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί το 2013 πραγματικά για τον Δήμο Ωρωπού μια καλύτερη χρονιά.