Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου στις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της "Μελέτης Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού
2. Επανέγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων)
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμό περιαστικών δασών & διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών»
4. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου
«Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των όμβριων στο Δήμο Ωρωπού» και κατακύρωση αποτελέσματος
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2012»
6. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του Δήμου Ωρωπού»
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου και αναπλήρωσή της
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της
10. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την μεταβίβαση αδειών οχημάτων του Δήμου
11. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων για τα
απορριμματοφόρα και για οχήματα του Δήμου
12. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την απόκτηση πιστοποιητικού ταχογράφου
13. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού
14. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την για την πληρωμή διοδίων για τα απορριμματοφόρα και για οχήματα του Δήμου
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για αντικατάσταση φθαρμένων
16. Έγκριση δαπάνης διαταγής πληρωμής κατόπιν της υπ. αριθμ 1/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Γεώργιος Γιάγκος)

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε  Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  5 Αυγούστου 2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών οχημάτων»
2.Ονομασία του καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα
3.Δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) της εταιρείας Αφοί Κωνσταντινίδη Α.Β.Β.Ε. & Ν.Ε.Μ. στη θέση ΜΠΕΡΠΑΝΤΙ ή ΠΑΤΗΜΑ στον Αυλώνα Αττικής (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)
4.Συζήτηση - ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την εγκατάσταση  μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα  σε περιοχή του Δήμου Ωρωπού.
5. Έγκριση οριογραμμών ρεμάτων περιοχής πολεοδομικής μελέτης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού.
6.Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 του ΕΠΠΕΡΑΑ
7.Έγκριση της υπ΄αριθμ.13/2013 μελέτης με τίτλο « Καθαρισμός Περιαστικών Δασών και Διάνοιξη Αντιπυρικών Ζωνών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
8. Λήψη απόφασης για την 1η ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής.
9. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2013
10.Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
11.Έγκριση της  Α΄ Φάσης  του Γ.Π.Σ. Καλάμου.
12.Έγκριση της μελέτης με τίτλοι κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του Δήμου Ωρωπού
13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2012»                           Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου


Κωνσταντίνος  Ανυφαντής